Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Machinehandel A.G. Bos te Steenwijk

Artikel 1 Toepasselijkheid en definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties, zijnde leveringen van zaken of het uitvoeren van opdrachten.
2. De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Onder ‘koper’ wordt in deze voorwaarden mede verstaan ‘opdrachtgever’.
Onder ‘verkoop’ wordt mede verstaan ‘opdracht’.
Onder ‘zaken’ wordt verstaan alle zaken die door Machinehandel A.G. Bos worden geleverd of waaraan zij in opdracht van wederpartij werkzaamheden heeft verricht, ook wel aan te duiden als ‘het geleverde’ of ‘het gekochte’.
Onder ‘schriftelijk’ wordt verstaan ‘per brief’ of ‘per e-mail’.

Artikel 2 Offertes

1. Offertes zijn vrijblijvend met recht tot verkoop aan derden, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Een bestelling is voor ons eerst bindend, indien deze door ons schriftelijk is bevestigd.
2. Alle informatie verstrekt door Machinehandel A.G. Bos, schriftelijk, mondeling, via de website dan wel anderszins, wordt zoveel mogelijk op volledigheid en juistheid gecontroleerd. Volledigheid en juistheid wordt niet gegarandeerd.

Artikel 3 Levering

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt levering af magazijn van Machinehandel A.G.Bos te Steenwijk.
2. De kosten voor transport en verpakking zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze kosten worden vooraf aan de opdrachtgever schriftelijk bekend gemaakt.
3. Levering vindt plaats zonder montage en ingebruikstelling. Indien Machinehandel A.G. Bos in afwijking van het eerste lid het transport verzorgen, dient de koper zelf voor het lossen, plaatsen en ingebruikstelling te zorgen. De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd worden en dient te zorgen dat er in voorkomend geval van zijn afwezigheid een gemachtigde aanwezig is om de zaken namens hem in ontvangst te nemen en daarvoor te tekenen. Indien er op het tijdstip van bezorging niemand aanwezig is, zijn de kosten van opslag en hernieuwd transport voor rekening van de koper, bij vooruitbetaling te voldoen.
4. Het vervoer van de zaken is voor risico van de koper, ook indien levering franco huis is overeengekomen. De koper dient zelf zorg te dragen voor een eventuele transportverzekering.
5. De levertijd wordt door Machinehandel A.G. Bos zo nauwkeurig mogelijk opgegeven doch is niet bindend. Bij overschrijding van de opgegeven levertijd heeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of enige schadevergoeding te vorderen.
6. De levering geschiedt eerst na contante betaling of nadat het verschuldigde bedrag op de rekening van Machinehandel A.G. Bos is bijgeschreven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 Betaling en verzuim

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt betaling tijdig vooraf per bankoverschrijving of contant bij afname van de zaken. In geval van verzending van de zaken geschiedt betaling vooraf per bank inclusief de berekende vervoerskosten.
2. Indien in afwijking van het vorige lid levering op rekening plaatsvindt, geschiedt betaling netto binnen 8 dagen na factuurdatum op het aangegeven rekeningnummer.
3. Indien de koper de (koop)overeenkomst niet gestand doet door afname en betaling of de aangegeven betaaltermijn wordt overschreden, dan is de koper van rechtswege, dat wil zeggen zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Koper is in dat geval wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag. Handelt de koper in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan is de koper de wettelijke handelsrente verschuldigd.
4. In geval Machinehandel A.G. Bos over moet gaan tot incassomaatregelen en/of gerechtelijke maatregelen, is de koper de volledige daarvoor te maken kosten verschuldigd. Eventuele betalingen die worden verricht strekken in de eerste plaats tot voldoening van rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de hoofdsom.

Artikel 5 Gebreken en aansprakelijkheid

1. Nieuwe zaken worden gegarandeerd voor een termijn gelijk aan de garantietermijn van de fabrikant of importeur.
2. Gebruikte zaken worden ‘voetstoots’ geleverd, dat wil zeggen zonder garantie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Garantieaanspraken vervallen indien de koper wijzigingen of reparaties aan de zaak heeft uitgevoerd.
4. Indien een gebrek valt onder de garantie dan is het ter keuze van Machinehandel A.G. Bos of zij het gebrek herstelt, een nieuw onderdeel levert, het geleverde vervangt, het geleverde ter reparatie/vervanging aanbiedt aan fabrikant of importeur of het aankoopbedrag restitueert. In geval van aanbieding aan fabrikant of importeur conformeert koper zich aan de termijnen die de fabrikant of importeur hanteert voor vervanging of herstel.
5. Indien het geleverde ten gevolge van een gebrek waarvoor enige garantie geldt, dient te worden vervoerd naar Machinehandel A.G. Bos of een derde, is dat transport voor rekening en risico van koper, behoudens andersluidende bepalingen van een eventueel toepasselijke garantieregeling van een fabrikant of importeur.
6. Aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door onoordeelkundig dan wel niet-deskundig gebruik is uitgesloten.
7. Voor gevolgschade, hoe dan ook ontstaan, is Machinehandel A.G. Bos nimmer aansprakelijk.
8. Schadevergoeding is in een voorkomend geval beperkt tot het bedrag van de betaalde prijs. In geval de koper recht heeft gehad op aftrek van Btw, is dat het bedrag van de betaalde prijs exclusief Btw.
9. De termijn van art. 6:89 Burgerlijk Wetboek waarbinnen koper moet reclameren met betrekking tot gebreken, wordt gesteld op veertien dagen na aflevering. Gebreken moeten schriftelijk en voldoende gespecificeerd omschreven worden medegedeeld. Voor niet-zichtbare gebreken geldt een termijn van veertien dagen na ontdekking of na het moment waarop deze redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt door iemand die gemiddeld deskundig kan worden geacht met betrekking tot het geleverde.

Artikel 6 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. De bevoegde rechter is de rechtbank te Zwolle-Lelystad, zittingsplaats Zwolle.